0

רשת חנויות גיימינג

Menu Close
Arcadia מולטמדיה בע"מ - תקנון האתר ומדיניות החברה.

ארקדיה רשת חנויות גיימינג

עודכן לאחרונה בתאריך 25.04.2023
 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של ארקדיה (להלן- "אתר ARCADIA") האתר הינו מנוהל ע"י חברת ארקדיה מולטימדיה בע"מ – עוסק מורשה 512550591
 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר ARCADIA נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 03-6205074, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר ARCADIA
 1. אתר ARCADIA הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי צריכה המשווקים על ידי חברת ARCADIA.
 1. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר ARCADIA בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר ARCADIA, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת ARCADIA ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר ARCADIA, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 1. חברת ARCADIA שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברת ARCADIA, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר ARCADIA, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 1. חברת ARCADIA , רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר ARCADIA, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר ARCADIA:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ARCADIA, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 1. למרות האמור לעיל, אתר ARCADIA שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר ARCADIA, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 ג. אזור פעילות אתר ARCADIA:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר ARCADIA מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חברת ARCADIA לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר ARCADIA אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר ARCADIA:

 1. הזמנה באתר ARCADIA אפשרית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע , וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן .
 1. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

ימים א' – ה' : 10:00 – 19:00.

יום ו' וערבי חג: 10:00 – 14:30.

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת ARCADIA.

ה. המוצרים הנמכרים באתר ARCADIA:

 1. באתר ARCADIA נמכרים מוצרי מולטימדיה ביתית  ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 1. חברת ARCADIA, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר ARCADIA יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברת ARCADIA.
 1. באתר ARCADIA יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החברת ARCADIA או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי חברת ARCADIA, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל.
 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר ARCADIA, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת ARCADIA שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 5 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר ARCADIA
 1. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר ARCADIA.
 2. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר ARCADIA מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות").
 3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על ARCADIA.
 4. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ARCADIA ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בחברת ARCADIA ברח' דיזינגוף סנטר 64 בתל אביב . בתעודת האחריות יצוינו פרטי היצרן כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות, יש לשמור את תעודת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה.
 1. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, חברת ARCADIA תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד חברת ARCADIA ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת ARCADIA, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 1. מחירי המוצרים הנמכרים באתר ARCADIA, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחברת ARCADIA והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.
 2. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר ARCADIA יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין
 1. על אף האמור לעיל, חברת ARCADIA, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 1. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת ARCADIA בעת מועד ההזמנה.
 1. חברת ARCADIA שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר ARCADIA לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר ARCADIA תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. בשל שינויי מחירים ומדיניות בחברות השליחויות השונות, מחירי המשלוחים עלולים להיות  גבוהים יותר שמדובר באזורים חריגים, כגון מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, ישובי הערבה, ישובי נגב מרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכו', כל זאת בשל אילוצים שאינם תלויים בחברת ARCADIA, לכן אין להתייחס למחיר המשלוח שמופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המופיע הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.
 3. חברת ARCADIA שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 4. חברת ARCADIA שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת ARCADIA למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חברת ARCADIA שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר כי אתר ARCADIA יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 1. חברת ARCADIA תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חברת ARCADIA אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת ARCADIA בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת ARCADIA לא יחויב. המזמין מתחייב בזאת שלא לפרסם חוות דעת שלילית באתר ZAP.CO.IL בשל מוצר שלא סופק על ידי חברת ARCADIA מכיוון  שהמוצר היה חסר במלאי .
 1. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברת לARCADIA. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 1. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 1. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת ARCADIA.
 1. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 1. אי עמידת חברת ARCADIA במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 1. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת ARCADIA, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

י. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 1. החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
 2. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצרים בהמדורות מיוחדות , מוצרים במהדורות אספנים , מוצרים שהוזמנו בצורה פרטנית עבור בקשה של לקוח ,מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.
 3. מובהר בזאת כי לא ניתן להחזיר מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים או מוצרים עם רשיון תוכנה דהיינו משחקים בכלל ועותקים דיגיטליים של משחקים ( משחקים שנרכשים קוד להורדת המשחק \ הרחבות נוספות ) בפרט למשחקים גם לא ניתן להחזיר קודים דיגיטלים של כסף ערך צבור בחברות חיצוניות ל Arcadia לשימושים שונים כארנק דיגיטלי בחברות משחקים.
  משחקים כעותק פיזי (דיסק) ניתן להחזיר אך ורק אם לא נפתחה אריזתם והמוצר באריזתו המקורית.
 4. משחקים בשל אי התאמה לחומרה , יש לבדוק את התאמת המשחק לחומרה \ הקונסולה שבידכם בטרם רכישת המוצרים \ אביזרים \ משחקים \ קודים ,
  אם רכשתם משחק שאינו מתאים לקונסולה שלכם ניתנת לכם האופציה כמחוות שירות בלבד להחליפו במשחק מספריית ההחלפות שלנו בחינם .

   

 5. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת ARCADIA , כאשר מוצר פגום \ מקולקל ע"פ חוק האחריות מוטלת שמצהיר כי מספק אותה עבור אותם מוצרים ועל הלקוח ליצור קשר עם היבואן של אותן המוצר\ים שנרכשו בארקדיה ועל ארקדיה ממחויבותה לספק ללקוח את כל אודות הפרטים עבור אודות השירות של היבואן , דרכי יצירת קשר .
  מוצרים פגומים שיבוא לארץ ע"י חברת ארקדיה מולטימדיה בע"מ החברה תיקח את מלוא האחריות אודות המוצר . 
  בכל מקרה של תקלה עבור מוצר שאינכם יודעים מי היבואן שלו להלן הכנו רשימה של כל המותגים המובילים , רשימת יבואנים עבור הBRANDS שאנחנו משווקים עם דרכי יצירת קשר מול מוקד שירות הלקוחות וצוין תוקף זמן האחריות שניתנת ע"י היבואן לגבי אותם מוצרים .
 6. במידה והחלפה אושרה ע"י מוקד שירות הלקוחות או לחלופין מנהלי הסניפים או המוקד כדהלן יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידי ARCADIA בעת החזרת המוצר הלקוח יאלץ להחזירו בסניפי ארקדיה גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח .
  בגין כך: ניתנת האפשרות להחזרת מוצרים ע"י חברת שליחויות שתוסבסד ע"י הלקוח .
  זיכוי כספי ינתן למזמין אך ורק לאחר בדיקה של מנהל הסניף שאליו נשלח המוצר בחזרה כי המוצר אשר קיבל אכן שלם כפי שהלקוח קיבל אותו במעמד הרכישה.
 7. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידי ARCADIA בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח .
 8. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-6205074  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או ו/או תקינות המוצר מצידו.מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר ע"פ האפשרויות שמוצעות בידיה החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק ללקוח את המוצר בשלמותו בתוך 14 ימי עסקים, במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברת ARCADIA וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ARCADIA שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.
 2.  ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה במידה וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העסקים, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה  אלא אם חברת ARCADIA תאפשר זאת. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת ARCADIA תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול בשל עמלות חברת כרטיסי האשראי .
 1. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 1. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני 03-6205074
 1. אתר ARCADIA יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 1. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברת VGS, כפי שתקבע מעת לעת.

יב. מועדון לקוחות:

 1. חברת ARCADIA רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר ARCADIA, גם למועדון הלקוחות של חברת ARCADIA. בהצטרפותו לשירות מועדון הלקוחות  מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 1. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר ARCADIA בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

יג. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר ARCADIA במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 1. המבצעים הנערכים באתר ARCADIA, הנם במסגרת מכירות באתר ARCADIA בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת ARCADIA. חברת ARCADIA לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר ARCADIA, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר ARCADIA לא יחייבו את חברת ARCADIA.
 1. במידה ואתר ARCADIA יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

יד. אחריות:

 1. חברת ARCADIA אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ARCADIA ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר ARCADIA.
 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 1. חברת ARCADIA לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת ARCADIA. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר ARCADIA תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 1. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר ARCADIA  הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חברת ARCADIA אחראית על מידע זה.
 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ARCADIA ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 1. אתר ARCADIA עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר ARCADIA מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 1. אתר ARCADIA לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 1. אתר ARCADIA לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בARCADIA ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת ARCADIA, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 1. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר ARCADIA אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת ARCADIA בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 2. האחריות על המוצרים הנרכשים באתר ARCADIA היא אישית ואינה ניתנת להעברה .
 3. אחריות על עותקים דיגיטליים (קוד של משחק ) או משחקים בדיסק או קודים למנוי ברשת ה PSN או XBOX LIVE – האחריות הבלעדית למוצרים אלה ושירות הלקוחות הוא ישירות אל מול היצרן . ARCADIA אינה יכולה לתת שירות למשחקים או קודים ולכן במקרה של תקלה על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של יצרן המשחק .

טו. אבטחת מידע:

 1. אתר ARCADIA מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 1. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 1. מובהר בזאת, כי אתר ARCADIA יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 1. חברת ARCADIA ו/ או אתר ARCADIA לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין לרבות פרטי כרטיס אשראי או כל שימוש לרעה אחר.

טז. פרטיות:

 1. אתר ARCADIA הינו מאגר מידע. שימוש באתר ARCADIA מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר ARCADIA ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית, הודעות ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברת ARCADIA.
 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר ARCADIA בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 1. אתר ARCADIA יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 1. חברת ARCADIA תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

יז. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר ARCADIA, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברת ARCADIA.
 1. זכויות הקניין הרוחני של חברת ARCADIA כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 1. אתר ARCADIA שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 1. מובהר בזאת, כי חברת ARCADIA המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי "ARCADIA" שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת ARCADIA ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר ARCADIA, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 1. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברת ARCADIA מראש ובכתב.

יח. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

יט. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר ARCADIA למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

הצהרת נגישות: חנויות ארקדיה.

מטרת הנגשת האתר היא לייצר אתר שיהיה זמין, נוח וידידותי לשימוש עבור אנשים עם מוגבלויות תנועה בידיים או בראייה, לבעלי לקויות קוגניטיביות ולאנשים המתקשים בהפעלת המחשב והאינטרנט, ולאפשר לכולם לגלוש בנוחות ובמהירות וליהנות מהתכנים באתר.

אמצעי הנגישות באתר

תקינה: האתר נתמך ע"י דפדפנים תקניים. התמיכה באינטרנט אקספלורר היא מגרסה 10 ומעלה.

תוכן האתר: התכנים באתר נכתבו בצורה פשוטה וברורה.

עיצוב האתר: האתר עוצב תוך מודעות והתאמה לגולשים ולקוחות עם לקויות ראייה.

מבנה האתר: מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריטים הבנויים באמצעות רשימות המאפשרים התמצאות קלה, פשוטה ומהירה באתר.

הגדלת התצוגה באתר: גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים להגדיל את התצוגה באתר יכולים לעשות זאת ע"י לחיצה בו זמנית על המקשים Ctrl"" ו "+" (קונטרול ופלוס). כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו זמנית על המקשים Ctrl"" ו "-" (קונטרול ומינוס).

הפעלת האתר באמצעות מקלדת: גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר באמצעות מקלדת. לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר בין הקישורים השונים בעמוד. בראש הדף מופיעים קישורים שמקצרים את הדרך לניווט, לתוכן הדף ולמפת האתר. לחיצה על Enter תפעיל את הקישור המסומן.

באתר תפריט נגישות בראש כל דף מימין ובו האפשרויות:
"ניגודיות": מחליף את מצבי התצוגה של האתר בין שני סוגי ניגודיות (contrast).
"גודל גופן": מגדיל את גודל הגופן (פונט) ומקטין אותו חזרה לגודל ברירת המחדל.
"קישורים": מוסיף קו תחתי לכל הקישורים באתר.
כל האזורים בעמודי האתר מוגדרים באמצעות כותרות: כותרות ברמה ראשונה (heading level 1) הן הכותרות הראשיות של העמוד. הכותרות המשניות הן ברמה שניה, שלישית ורביעית.

הסדרי נגישות:

הסדרי נגישות:

המבנה האדריכלי:

דיזנגוף סנטר נבנה בין השנים 1972-1977 ולכן חלות עליו תקנות הנגישות של בניין קיים.

הסנטר בנוי משני מבנים המחוברים ביניהם ב-4 גשרים עילאיים מעל רח' דיזנגוף ו-2 מעברים מתחתיו.

המבנה הדרומי מכונה בניין A  והבניין הצפוני מכונה בניין B.

המבנה האדריכלי של הסנטר שבנוי כספיראלה אחת גדולה, אף זיכה את האדריכלים שתכננו אותו, עליזה טולדו ויצחק ישר ז"ל בפרס רוקח.

שני המבנים יחדיו וכל אחד בפני עצמו, בנויים בצורת ספיראלה, מה שמאפשר נגישות לכל נקודה בסנטר, גם ללא שימוש בדרגנועים ומעליות.

יחד עם זאת, המפלסים המשופעים שיוצרת הספיראלה, יוצרים מדרגה בכניסה לחלק מבתי העסק.

זה המקום לציין, שבדיזנגוף סנטר בשונה מקניונים/מרכזים מסחריים אחרים בישראל, בתי העסק הוחכרו לדורות ואותם חוכרים מחזיקים בו בעצמם או משכירים אותו לצד ג' ובהתאם לתקנות הנגישות אחריות להנגשת בית העסק חלה עליהם.

חנויות ארקדיה
מונגשות לכל מי שחפץ לבקר בהן.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן תרגיש בנוח ליצור איתנו קשר בעמוד ה- צור קשר

תקנון ותנאי השימוש בארקדיה

תקנון זה מהווה הסכם רכישה, תנאי שימוש ברשת ארקדיה, מדיניות החברה \ שימוש באתר ובעת מעמד העסקה הלקוח מאשר כי הסכים וקרא תנאים אלו, כמו כן בעת הרשמה לאתר , ביצוע הזמנות ויצירת קשר עם החברה נדרשת הסכמה מצד הלקוח ואישור התקנון של פרטים אלה, כפי שמצויין להעיל. כל האמור והנכתב בתקנון עומד בחוקי הגנת הצרכן, מדינת ישראל, איגוד האינטרנט הישראלי ואינו נועד לפגוע כלל בקהל הלקוחות או הגולשים.

הערות נוספות:

בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר \ מדיניות החברה או תקנון זה כפי מפורט בדף להעיל רשת ARCADIA תשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 03-6205074, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם ב ARCADIA.

אז בואו נסביר לכם מי אנחנו באמת.

אנחנו אנשי מכירות, שחיים ונושמים את עולם הגיימינג.

אנחנו משחקים במשחקי וידיאו מאז שאנחנו בעצם זוכרים את עצמינו.

כל מה שאנחנו יודעים לעשות זה לצחוק ולשחק משחקים עם חברים,  בשביל שנוכל להתקדם בחיים, למדנו מהמשחקים איך לאחוז אותם .


והיום אנחנו נלחמים, אנחנו הולכים להביס את כל המתחרים

אני אישית לא נרדם בלי לדפוק לפני השינה סשן של כמה משחקים,
לא משנה איזה זאנר, אני אוהב בעיקר משחקי הרפתקאות - משחקי אימה , יריות ומלחמה 
כי מעכשיו זאת מלחמה  אמיתית. ארקדיה מרימה את הרמה ואת ה LEVEL

ועכשיו אנחנו הולכים להוביל את שוק חנויות הגיימינג שקיימות בישראל .

ארקדיה נוסדה ב

1997

היום שנת

2023

כמות הלקוחות

27054

עוקבים בפייסבוק

10452
0
  0
  עגלת הקניות שלך בארקדיה!
  העגלה שלך ריקה .בחזרה לחנות